fbpx

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: (Kinder)praktijk Mimosa, gevestigd te Wassenaar,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64590828 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.  Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.kinderpraktijkmimosa.nl en worden op  verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

Artikel 4. Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever een factuur voor de overeengekomen dienstverlening.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 5 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.

Artikel 7. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van Opdrachtnemer; www.kinderpraktijkmimosa.nl

 

Algemene voorwaarden trainingen professionals

 1. Uitvoering

Alle trainingen worden door Kinderpraktijk Mimosa uitgevoerd. U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

 1. Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer,  voorbereiding en coördinatie inbegrepen.

 1. Facturering en Betaling

Kinderpraktijk Mimosa factureert het gehele factuurbedrag voor start van de training.

 1. Annulering

In geval van annulering is de deelnemer aan Kinderpraktijk Mimosa een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training: 10 % van de prijs..
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training: 40% van de prijs.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training: 80% van de prijs.
– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de training: 100% van de prijs.

Indien de training niet door kan gaan vanwege bijvoorbeeld ziekte van de trainer, dan zal er samen met de deelnemers een andere datum gezocht worden.

 1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan de deelnemer zich wenden tot Kinderpraktijk Mimosa

6. Aansprakelijkheid

Kinderpraktijk Mimosa niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

8. Gebruik materialen

Deelnemer gaat ermee akkoord dat de handleidingen die verstrekt worden alleen door hem/haarzelf gebruikt zullen worden en niet aan derden verstrekt zullen worden. De werkboeken zullen aan verstrekt worden aan kinderen/jongeren die de training/coaching volgen bij een daarvoor opgeleide trainer/coach.

9. Betaling door werkgever

Indien de training betaald wordt door de werkgever, dan wordt er verzocht om zelf de training te voldoen en deze zelf van de werkgever vergoed te krijgen.