fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN KINDEREN

  1. Uitvoering

Alle trainingen worden door Kinderpraktijk Mimosa uitgevoerd. U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten om de training tot een zo groot mogelijk succes te maken.

  1. Facturering en Betaling

Kinderpraktijk Mimosa factureert het gehele factuurbedrag na voor de start van de training. Kinderpraktijk Mimosa hanteert een betalingstermijn van 10 dagen.

  1. Annulering

In geval van annulering is de deelnemer aan Kinderpraktijk Mimosa een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de training: 10 % van de prijs.
– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de training: 40% van de prijs.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de training: 80% van de prijs.
– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de training: 100% van de prijs.

  1. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de training kan de deelnemer zich wenden tot Kinderpraktijk Mimosa

  1. Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal door Kinderpraktijk Mimosa in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Kinderpraktijk Mimosa.

  1. Aansprakelijkheid

Kinderpraktijk Mimosa niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

  1. Ziekte/afwezigheid van een trainingsdag

Helaas is het niet mogelijk om een gemiste sessie in te halen of hiervoor een deel van de kosten retour te krijgen.